2020 год

 

 

132.  WYPRAWA “MICKIEWICZOWSKA” http://polesie.org/9443/wyprawa-mickiewiczowska/?fbclid=IwAR2zo4P43UqFx6Ul7Hvmn73okJy-5PSdUu1XuZgK4zxHpPvVUbqSFMBKvhs

 


131. Путешествуем по Беларуси. Что посмотреть в древнем Новогрудке? https://grodnonews.by/news/kultura/chto_posmotret_v_drevnem_novogrudke.html


130.  «Новае жыццё» – дипломант республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» http://novgazeta.by/news/obshhestvo/redaktsiya-gazety-novae-zhytstsye-diplomant-respublikanskogo-turisticheskogo-konkursa-poznay-belarus/


129. Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке http://www.ctv.by/posetit-adskuyu-spalnyu-i-uvidet-gitaru-vysockogo-vot-pochemu-stoit-pobyvat-v-neobychnoy-usadbe-v


 

128. «Сахарная» зима. Смотрите, какой волшебно красивый Новогрудок в это время года
Читать полностью: https://news.tut.by/culture/711630.html?c


127. Калі трапляеш у Свята-Елісееўскі Лаўрышаўскі мужчынскі манастыр, здаецца, што час замірае… http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/kali-traplyaesh-u-svyata-elisee-ski-la-rysha-ski-muzhchynski-manastyr-zdaetstsa-shto-chas-zamirae/


126. Вуліца Міцкевіча – галоўная вуліца горада Навагрудка http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/vulitsa-mitskevicha-galo-naya-vulitsa-gorada-navagrudka/


125. К Щорсовскому роднику люди идут не только за вкусной водой, но и за отдыхом для души http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/k-shchorsovskomu-rodniku-lyudi-idut-ne-tolko-za-vkusnoy-vodoy-no-i-za-otdykhom-dlya-dushi-/


124. «Вуліцы даўжынею ў жыццё». Гаворым аб узнікненні назвы вуліцы Савецкая http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/u-novym-praetse-nzh-vulitsy-da-zhyneyu-zhytstsye-gavorym-ab-uzniknenni-nazvy-vulitsy-savetskaya/


123. Любчанскі Свята-Ільінскі храм знаходзіцца ў адным з самых старажытных пасяленняў Навагрудчыны http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/lyubchanski-svyata-ilinski-khram-znakhodzitstsa-adnym-samykh-starazhytnykh-pasyalennya-navagrudchyny/


 

122. Источник Святых мучеников Маккавеев в агрогородке Вселюб – место притяжения верующих http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/istochnik-svyatykh-muchenikov-makkaveev-v-agrogorodke-vselyub-mesto-prityazheniya-veruyushchikh/


121. Легенда, целебная вода и лебедь Гоша. Шатаровский родник в проекте «Жизнь родниковой чистоты» http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/interesnaya-legenda-vozniknoveniya-shatarovskogo-rodnika-v-proekte-zhizn-rodnikovoy-chistoty/


120. Прыход храма у гонар Святых апосталаў Пятра і Паўла аграгарадка Валеўка рыхтуецца адзначыць 335-годдзе сваёй царквы http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/prykhod-khrama-u-gonar-svyatykh-apostala-pyatra-i-pa-la-agragaradka-vale-ka-rykhtuetstsa-adznachyts-/


119. В проекте «Жизнь родниковой чистоты» рассказываем об уникальном роднике с «живой и мертвой водой» в Косичах http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/v-proekte-zhizn-rodnikovoy-chistoty-rasskazyvaem-ob-unikalnom-rodnike-s-zhivoy-i-mertvoy-vodoy-v-kos/


118. Касцёл Святога Міхала Арханёла – храм з няпростым лёсам і амаль 300-гадовай гісторыяй http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/kastsyel-svyatoga-mikhala-arkhanyela-khram-z-nyaprostym-lyesam-i-amal-300-gadovay-gistoryyay/


117. Свята-Мікольскі кафедральны сабор – галоўны храм Навагрудскага благачыння і цэнтр духоўнага жыцця Навагрудчыны http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/svyata-mikolski-kafedralny-sabor-galo-ny-khram-navagrudskaga-blagachynnya-i-tsentr-dukho-naga-zhytsts/


116. «Мураванка» ў Шчорсах http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/vyartanne-praz-stagoddzi-muzey-pad-adk6638/


115.  Касцёл езуітаў http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/vyartanne-praz-stagoddzi-kastsyel-ezuita-/


114.  Палац Радзівілаў http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/vyartanne-praz-stagoddzi-palats-radzivila/


113.  Праваслаўная царква ў імя Прасвятой Багародзіцы ў Навагрудку http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/vyartanne-praz-stagoddzi-pravasla%D1%9Ena/


112. Былы млын-вятрак у Навагрудку http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/vyartanne-praz-stagoddzi-maly-zamak/


 

  https://www.tvr.by/televidenie/belarus-3/proekti-belarus-3/surazmo-tsy/

 


110.  Путешествуем по Беларуси. Что посмотреть в древнем Новогрудке? https://www.youtube.com/watch?app=desktop&list=PLwv42PED2hOUdvUvMgd078prCswxTV0ow&v=cTPrVAAC5T8&fbclid=IwAR2OkhoJ0F-i6AE8In2AWNAUOid259oU4u7Z64_qYZaCldfpR_27f57EYfw


109.  Замак у “транзітным стане” http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=17671


108.  Здесь родился композитор Николай Набоков и крестили князя Миндовга. Показываем уникальный Любчанский замок http://www.ctv.by/zdes-rodilsya-kompozitor-nikolay-nabokov-i-krestili-knyazya-mindovga-pokazyvaem-unikalnyy


 

107.  Реплика «Кубка Святой Ядвиги» появится в экспозиции Новогрудского замка https://ont.by/news/replika-kubka-svyatoj-yadvigi-poyavitsya-v-ekspozicii-novogrudskogo-zamka


106.  «Миндовг, Свитязь и замок – не единственные наши бренды». Что может предложить туристам Новогрудок и что нужно для успешной работы в отрасли https://grodnonews.by/news/zhizn/mindovg_svityaz_i_zamok_ne_edinstvennye_nashi_brendy_chto_mozhet_predlozhit_

turistam_novogrudok_i_chto_nuzhno_dlya_uspeshnoy_raboty_v_otrasli.html


 

104.  #1 Валеўскі край http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/vale-ski-kray-u-novym-turystychnym-praektse-marshrutami-minulaga-i-suchasnastsi/


103.  Касцёл Святога Казіміра ва Уселюбе – адзін з самых старажытных у Беларусі http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/kastsyel-svyatoga-kazimira-va-uselyube-azdin-z-samykh-starazhytnykh-u-belarusi/


102.  Праект «Маршрутамі мінулага і сучаснасці». #2 Падарожнічаем па Шчорсах http://novgazeta.by/news/nashi-proekty/praekt-marshrutami-minulaga-i-suchasnastsi-2-padarozhnichaem-pa-shchorsakh/


101. Найден старинный документ с рассказом о преподобном Елисее Лавришевском как основателе монастыря на Новогрудчине

https://www.sb.by/articles/nayden-starinnyy-dokument-s-rasskazom-o-prepodobnom-elisee-lavrishevskom-kak-osnovatele-monastyrya-n.html?fbclid=IwAR2SSl1nJtgc3zch9tKcKYs6V54me68Xf5Pav2UPKHZ5JG6-UjEK6Z_WOPA


100. «Адам. Жыцце чалавека»  https://www.youtube.com/embed/x27ppXLW4zw»

 

 


99.  Бетонный лебедь появится под Новогрудком в честь памяти семьи Бобровских http://www.zviazda.by/ru/news/20201006/1601995979-betonnyy-lebed-poyavitsya-pod-novogrudkom-v-chest-pamyati-semi-bobrovskih


98.  Средневековый фестиваль провели в Любче под Новогрудком https://www.sb.by/articles/srednevekovyy-festival-proveli-v-lyubche-pod-novogrudkom-.html


97.  Ветераны гродненского спорта изменили формат празднования Дня пожилых людей

http://www.oblsport.grodno.by/ru/press/news/veterany-grodnenskogo-sporta-izmenili-format-prazdnovaniya-dnya—pozhilyh-lyudej.html


96.  Один километр удовольствия: новая экотропа появилась на Гродненщине  https://www.ecoidea.by/ru/article/4562?fbclid=IwAR3-ulSyj6TV0Ia72hLVPGwfALzlpZ1L_m-kVmqUxQJ9QhaVkm_2Bu6iZMA


95. Любчанский замок в Беларуси  https://www.belarustourism.by/blog/lyubchanskiy-zamok-v-belarusi/


94.  Фотозона в средневековом стиле, викторина на знание истории и концерт. Как в Новогрудском районе прошел праздник «Любчанскі шпацыр Радзівілаў» https://grodnonews.by/news/kultura/fotozona_v_srednevekovom_stile_viktorina_na_znanie_istorii_i_

kontsert_kak_v_novogrudskom_rayone_proshel_prazdnik_lyubchanski_shpatsyr_radzivila_.html


93.  “Ён дораг нам, як першае каханне…” http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=17473&fbclid=IwAR3mpuAhOD_HJ8rw67hWNCUKPg-ugFg8zoUbuuSOOzSItggXbLFps1v—Pk


92.  Новую экологическую тропу «Через творение к Творцу» открыли на территории Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря https://grodnonews.by/news/priroda_i_ekologiya/novuyu_ekologicheskuyu_tropu_cherez_tvorenie_k_tvortsu_

otkryli_na_territorii_svyato_eliseevskogo_lavrishevskogo_muzhskogo_monastyrya.html


91.  Nowogródek – słynące z wielokulturowości rodzinne miasto Adama Mickiewicza https://www.polskieradio.pl/399/8841/Artykul/2580760,Nowogrodek-%E2%80%93-slynace-z-wielokulturowosci-rodzinne-miasto-Adama-Mickiewicza?fbclid=IwAR2gw_jHK4HeA3LoNz_PBYwPAfLdghxSA0SswaWRGbNYYCrM8-yK07PhJgM


   90. У Мікалая Гайбы выйшла новая кніга «Сем вежаў Навагрудка»  http://novgazeta.by/news/obshhestvo/u-mikalaya-gayby-vyyshla-novaya-kniga-sem-vezha-navagrudka/


   89.  ЕДЕМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В АВГУСТЕ: СЕМЬ ОТЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ https://planetabelarus.by/publications/edem-puteshestvovat-v-avguste-sem-otlichnykh-variantov/


88.  Белорусские пляжи и уникальные агроусадьбы. Где провести активный и «ленивый» отдых? https://grodnonews.by/news/sport/belorusskie_plyazhi_i_unikalnye_agrousadby_gde_provesti_

aktivnyy_i_lenivyy_otdykh.html


87.  Отпуск состоится – до курорта рукой подать. Куда отправиться на отдых на Гродненщине https://grodnonews.by/news/zhizn/otpusk_sostoitsya_do_kurorta_rukoy_podat.html


86.  Сыры по швейцарским технологиям, легенда о Шарле де Голле, экологические продукты и замки королей. Экскурсия по Гродненщине: от седой древности до 21 века

https://grodnonews.by/news/videonovosti/syry_po_shveytsarskim_tekhnologiyam_legenda_o_sharle_de_golle_

ekologicheskie_produkty_i_zamki_koroley_ekskursiya_po_grodnenshchine_ot_sedoy_drevnosti_.html


85. Старинную коптильню из усадьбы Хрептовичей снимают с торгов. Постройка получила грант на реставрацию https://realt.by/grodno-region/news/article/28042/?fbclid=IwAR2ImjCkICdqVqzOxWX0mtYWb2o2MDLzkqebHyBlPfF5RvQ3dqY3Ym2aBDE


84.  Сохранить наследие. Как привлечь внимание к проблеме заброшенных объектов https://aif.by/timefree/culture-news/sohranit_nasledie_kak_privlech_vnimanie_k_probleme_zabroshennyh_obektov?fbclid=IwAR2vyktuoKafCgkWNv0y0DsCuEV2IwgHqzkFpCXWhKkq3Nixkh0YIM65fH8


 

82.  Старейшему фотографу Беларуси исполнилось 100 лет


81.  Православные христиане 12 июля отмечают День Петра и Павла. В Валевке отметят 335-летие храма (+видео)

https://grodnonews.by/news/kultura/pravoslavnye_khristiane_12_iyulya_otmechayut_den_petra_i_pavla_v_d_valevka_

otmetyat_335_letie_khrama.html


80.  Православные христиане завтра отмечают День Петра и Павла. В д. Валевка отметят 335-летие храма https://www.tvr.by/news/obshchestvo/pravoslavnye_khristiane_zavtra_otmechayut_den_petra_i_pavla_

v_derevne_valevka_otmetyat_335_letie_khr/


79.  Королевские замки, храмы и усадьбы. Как на Гродненщине берегут историко-культурное наследие

https://grodnonews.by/news/zhizn/korolevskie_zamki_khramy_i_usadby_kak_na_grodnenshchine_beregut_

istoriko_kulturnoe_nasledie.html


78.  «База, чтобы взращивать спортивные таланты и воспитывать здоровую активную нацию». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Новогрудке

https://grodnonews.by/news/vlast/baza_chtoby_vzrashchivat_sportivnye_talanty_i_vospityvat_zdorovuyu_aktivnuyu_

natsiyu_novyy_fizkulturno_ozdorovitelnyy_kompleks_otkryli_v_novogrudke.html


77.  В Новогрудке открылся современный ФОК с бассейном, игровыми и тренажерными залами

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_novogrudke_otkrylsya_sovremennyy_fok_s_basseynom_igrovymi_i_trenazhernymi_zalami_/


76.  В Новогрудке собирают деньги на памятник семье, спасавшей евреев из гетто

https://shalom.by/2020/07/v-novogrudke-sobirayut-dengi-na-pamyatnik-seme-spasavshej-evreev-iz-getto/?fbclid=IwAR3h0vD6Cnu9R2nUVGjU3JWvPFWgqOZ5JigNIGDYxJ7nXxiq7hogtzsw61s


75.  Лесной Иерусалим: история подвига братьев Бельских https://mir24.tv/articles/16415687/istoriya-podviga-bratev-belskih


74.  Старейшему фотографу Беларуси исполнилось 100 лет https://www.tvr.by/news/kultura/stareyshemu_fotografu_belarusi_ispolnilos_100_let/?fbclid=IwAR3MWFO0_OYini-sRYtQWeJOUIeZ2xDywPBs7VYO2xGpyitCcnayu1PEiJY


73.  В Новогрудке 100-летний юбилей отметил старейший в Беларуси фотограф-любитель https://www.sb.by/articles/zhizn-v-kadre34342432.html


72.  Фотограф из Новогрудского района: летописец белорусской деревни отмечает 100-летний юбилей

https://grodnonews.by/news/kultura/fotograf_iz_novogrudskogo_rayona_letopisets_belorusskoy_derevni_otmechaet_

100_letniy_yubiley.html

 


71.  У Навагрудку не могуць сабраць грошы на памятны знак сям’і, якая ратавала яўрэяў з гета

https://hrodna.life/articles/pamjatnik-v-novogrudke/?fbclid=IwAR0rNuTqwoekPhXxG7ia0vw6qrID_vmxmhpxTArsI67A65tTMwmNwU-GaqY


70.  Путешествие по нашим замкам может стать достойной альтернативой поездкам за границу https://www.sb.by/articles/bashni-legend332.html


69.  МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ: МИР И ОЗЕРО СВИТЯЗЬ ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ

http://s13.ru/archives/regiontravel


68.  НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГРОДНЕНСКИМ ЗАМКАМ МОЖЕТ СТАТЬ ДОСТОЙНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ПОЕЗДКАМ ЗА ГРАНИЦУ

http://s13.ru/archives/zamki-1?fbclid=IwAR2hdIWlF22NxbGenJ3u3TksYPiqDXXFxxGTGasurD6MXM0wbp_Hp36wAZ4


67. Любчанский замок и парковый ансамбль Снова предлагают развивать под патронажем комплексов Мира и Несвижа https://www.tvr.by/news/kultura/lyubchu_i_snov_mogut_prisoedinit_k_krupneyshim_turisticheskim_

tsentram_strany/?fbclid=IwAR06N4tqW6DkHJFuKoGXOFqVw-OSN4fdJc-0-fwv8w7gTp4XPEL0z1uYLyw


66.  10 мест, куда съездить на выходные в Беларуси

https://traveling.by/news/item/1363?fbclid=IwAR3kN6Ml76PMazoluwFgb7bh97DeswTPKrr0fJoxmGvXw6CVFvf5AcwNTNk


65.  Музей пад адкрытым небам «Страчаная спадчына», Новогрудок, Беларусь — отзыв


64.  «Просидеть двое суток в туалетной жиже по горло, когда по тебе ползают черви». Вся правда о Новогрудском гетто

http://www.ctv.by/prosidet-dvoe-sutok-v-tualetnoy-zhizhe-po-gorlo-kogda-po-tebe-polzayut-chervi-vsya-pravda-o


63.  Каменный пояс для Замковой горы. В Новогрудке ведутся работы по укреплению склона  https://grodnonews.by/news/zhizn/kamennyy_poyas_dlya_zamkovoy_gory_v_novogrudke_vedutsya_raboty_po_

ukrepleniyu_sklona.html


 

62.  Фотофакт. Как почти 100 лет назад выглядели места, популярные среди современных белорусских туристов61.  Пять самых популярных исторических мест в произведениях белорусских писателей


60.  И Мир посмотреть… Пять агроусадеб рядом с белорусскими замками https://www.holiday.by/blog/38374


59. В Новогрудке начинаются работы по укреплению Замковой горы https://ont.by/news/v-novogrudke-nachinayutsya-raboty-po-ukrepleniyu-zamkovoj-gory

 


58.  Падрыхтавана да друку кнiга Мiколы Гайбы «Сем вежаў Навагрудка» http://www.zviazda.by/be/news/20200410/1586531925-padryhtavana-da-druku-kniga-mikoly-gayby-sem-vezhau-navagrudka


57.  Сегодня 110 лет со дня рождения Бориса Кита. Благодаря ему в космос полетели «Аполлоны» и «Шатлы», а человек ступил на Луну https://ont.by/news/segodnya-110-let-so-dnya-rozhdeniya-borisa-kita-blagodarya-emu-v-kosmos-poleteli-apollony-i-shatly-a-chelovek-stupil-na-lunu?fbclid=IwAR2rK2Bp9jV8jzJVrkeo39cW4r2zq_zGm5ZPMYWtDQwt8k65dY4FHmIH0-8


56.Летать! Над крышами древнего Новогрудка https://gazetaby.com/post/letat-nad-kryshami-drevnego-novogrudka/162245/


55. За прошлый год в Новогрудском районе выполнили задания по 17 из 20 ключевых показателей развития http://www.zviazda.by/ru/news/20200404/1586004599-za-proshlyy-god-v-novogrudskom-rayone-vypolnili-zadaniya-po-17-iz-20


54.  Как в Новогрудском районе восстанавливают «Мурованку Хрептовичей» http://www.zviazda.by/ru/news/20200330/1585577185-kak-v-novogrudskom-rayone-vosstanavlivayut-murovanku-hreptovichey


53.  Фонд «Шчорсы і Храптовічы» запрашае далучыцца да аднаўлення сядзібы ў Шчорсах https://radiokultura.by/be/news/fond-shchorsy-i-hraptovichy-zaprashae-daluchy?fbclid=IwAR20drxd3yR3ptpV7dQwDD4ZoknbewTqHDU6ghO4H8UiFH57rVsYw6WKJJ4


52.  Спакой і гармонія, якіх нам не стае http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=16997&fbclid=IwAR1P9zln5JQvOMzJWPK1c4oeaZVBptA-10LevR3HhQIqjIRlSSMse7UQzQc


51.В агрогородке Вселюб Новогрудского района сохранились уникальные памятники архитектуры и природы https://www.sb.by/articles/vselyub.html


50. Помнік на магіле Савы Сіўко, фатографа Любчанскага краю https://molamola.by/campaigns/534?tab=about&fbclid=IwAR1K4GoeaW-K0YY_EGVbTgHLq8J4OT3DIbQqRHb0xayJtK5zvFzPEwk5L3w


49.  Тры кнігі з легендарнай бібліятэкі графаў Храптовічаў вярнуліся ў Беларусь https://grodnonews.by/news/kultura/3_knigi.html


48.  «Аднойчы грамадства зразумее, што аднаўленне гістарычнай спадчыны патрэбнае ўсім» https://novychas.by/kultura/adnojczy-hramadstva-zrazumee-szto-adnaulenne-his?fbclid=IwAR3JuRslvlSPVP3wbKEabis8O20iCuj4TNImcsdGfIsBkSp-EB0XEezCvwo


 

46. Ambasada promowała Białoruś http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/2796,0,,0,ambasada_promowala_bialorus_.html


45. Prezentacja potencjału turystycznego Białorusi odbyła się 20 lutego w Poznaniu. http://www.wit.com.pl/workshop-bialoruskich-biur-podozy/


44.  Не “проста старыя кнігі”… http://kimpress.by/index.phtml?page=2&id=16938


43.  Prezentacja Białorusi – relacja https://dit.wroc.pl/2020/02/prezentacja-bialorusi-relacja/


 

41.  ПАДАРОЖЖА З ЖЫГАМОНТАМ. Вёска Лоўчыцы https://youtu.be/ueIsz-wSLm8


40.  Старейший фотограф-любитель страны https://youtu.be/zOQgv7VTST8


39.  Чудеса Беларуси. 7 величественных городищ, на которые стоит подняться. Где оно находится на Гродненщине https://newgrodno.by/society/chudesa-belarusi-7-velichestvennyh-gorodishh-na-kotorye-stoit-podnyatsya-gde-ono-nahoditsya-na-grodnenshhine/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=chudesa-belarusi.-7-velichestvennyh-gorodi&fbclid=IwAR3IYURNMoazKQIc4j3D0eAWvGDV-jCPWFtZJod5TCoeA_XFhptGcO0zMt0


38.  Выставка «Ян Комар. Фотограф из Няньково». 100 фотографий к 100-летию автора https://www.tvr.by/news/kultura/vystavka_yan_komar_fotograf_iz_nyankovo_100_fotografiy_k_100_letiyu_avtora/


 

34.  В Новогрудке установили памятный знак Адаму Мицкевичу https://www.sb.by/articles/v-novogrudke-ustanovili-pamyatnyy-znak-adamu-mitskevichu.html


33. Як выглядае барэльеф Адама Міцкевіча ў Навагрудку, адкрыты на выходных
https://nn.by/?c=ar&i=245855&fbclid=IwAR0BI8ZrMPWoAQNcOWQ3j1oX0hbnLLsrmX8DG56vNbX1bfEoSLzGZEPP-PY


32.  Сельская жизнь Западной Беларуси на снимках Саввы Сивко. В Минске показали издание работ фотографа http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/selskaya-zhizn-zapadnoy-belarusi-na-snimkah-savvy-sivko-v-minske


31.  Книги из легендарной библиотеки графов Хрептовичей вернулись в Беларуси https://ont.by/news/legendarnaya-biblioteka-grafov-hreptovichej-v-ozhidanii-blagotvoritelya


30.У Навагрудку з’явіўся памятны знак Адаму Міцкевічу. Панарама https://www.youtube.com/watch?v=jX3XNDPwmAc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Bf6x3KRYdeYFxzlMrhG0Y8VHmS_rYZ6UHXUv0QaNTYnLk7EoKL8MlqK4


29. «Я сам в шоке!»: Иван Комар из деревни Няньково всю жизнь фотографировал односельчан – и в 99 лет проснулся знаменитым https://www.kp.by/daily/27088/4160748/?fbclid=IwAR1XyOAkHJPdg3aEz6oxwCUdsXTs3iNcmJuU344Ddh22TFXzt9-MqpOOAOU


28. Знойдзены барэльеф Адама Міцкевіча ўстанавілі ў Наваградку https://www.racyja.com/kultura/znojdzeny-barelef-adama-mitskevicha/


27. Ян Камар. Фатограф з Нянькава https://citydog.by/afisha/event/yan-kamar/?fbclid=IwAR2GF1s7rud9hqXwOKwwKkkqJVA-fhwYdQS9VkCrwLPwSz5IxTUVJbtLdD8


26. Колорит белорусской деревни покажут на выставке фотографа Ивана Комара в Минске https://www.belta.by/events/view/kolorit-belorusskoj-derevni-pokazhut-na-vystavke-fotografa-ivana-komara-v-minske-378485-2020/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2afc8WQQHMhrsfzwkeu8CI5aW4CETYOW0iTt-pTABsDwqT8u4syQG8zmI


25. Выстава жывапісу Кастуся Качана ў Нацыянальным мастацкім музеі https://www.racyja.com/kultura/vystava-zhyvapisu-kastusya-kachana-u-nats/?fbclid=IwAR2lMuu7aMgCRV_cjJfV_KFd_2hGX6vcvIudfsBFmE5_25u9g5UtAz5LsFY


24.  Шчорсы Храптовічаў: вяртанне ў часе і прасторы http://kimpress.by/index.phtml?page=2&id=16873


23.  Картины Константина Качана вдохновляют на путешествия по родной стране https://www.sb.by/articles/pyasnyar-belaruskikh-myastechak.html?fbclid=IwAR3nmR5cO1b0quwOIQ-9XF9-YIMbnNfpcWeXs4M1jYFwq61cmLuhnDiHNfw


22. ЗВЯЗАНЫЯ НАЗАЎЖДЫ: ЯК НА НАВАГРУДЧЫНЕ ЗАХОЎВАЮЦЬ ПАМЯЦЬ ПРА СУСВЕТНА ВЯДОМАГА ЗЕМЛЯКА https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/zvyazanyya-naza-zhdy-yak-na-navagrudchyne-zaho-vajuc-pamyac-pra-susvetna-vyadomaga-zemlyaka/


21. Ретро-фотоателье 20–30-х годов прошлого века появится в Новогрудке  https://grodnonews.by/news/lifestyle/retro_fotoatele_20_30_kh_godov_proshlogo_veka_poyavitsya_v_novogrudke.html


20. Картину из коллекции магнатов Хрептовичей представят сегодня в Национальной библиотеке https://www.sb.by/articles/kartinu-iz-kollektsii-magnatov-khreptovichey-predstavyat-segodnya-v-natsionalnoy-biblioteke-.html


19. Зигзаги судьбы усадьбы Хрептовичей. Возвратит ли культурно-просветительский проект «Вяртанне», былую славу Щорсам? http://zviazda.by/ru/news/20200130/1580368819-zigzagi-sudby-usadby-hreptovichey-vozvratit-li-kulturno-prosvetitelskiy


18.  Какой была усадьба графов Хрептовичей – смотрите на выставке «Возвращение» https://www.nlb.by/content/events/344524/


17. Очарованный родиной. Выставка картин Кастуся Качана открылась в Национальном художественном музее https://minsknews.by/ocharovannyj-rodinoj-vystavka-kartin-kastusya-kachana-otkrylas-v-naczionalnom-hudozhestvennom-muzee/


16.  «Родиной очарованный»: выставка живописи Кастуся Качана открылась в Национальном художественном музее https://ont.by/news/rodinoj-ocharovannyj-vystavka-zhivopisi-kastusya-kachana-otkrylas-v-nacionalnom-hudozhestvennom-muzee


15. У Навагрудку таленавітыя дзеці з розных краін выступілі з канцэртам духоўнай музыкі https://catholic.by/3/news/belarus/11015-u-navagrudku-talenavityya-dzetsi-z-roznykh-krain-vystupila-z-kantsertam-dukhounaj-muzyki?fbclid=IwAR3zgZ-gMcHHj0p9Ykmihq5vl0HzzDXptoXBqZReprMuekEadglPGl2ZzrQ


14.  Около 60 живописных произведений Кастуся Качана выставят в НХМ https://www.belta.by/culture/view/okolo-60-zhivopisnyh-proizvedenij-kastusja-kachana-vystavjat-v-nhm-376867-2020/


13.  Культурный проект «Вяртанне» открылся в Национальной библиотеке https://www.belta.by/photonews/view/kulturnyj-proekt-vjartanne-otkrylsja-v-natsionalnoj-biblioteke-19541/


12.  В Национальной библиотеке открылся выставочный проект «Вяртанне», посвященный музею-усадьбе «Шчорсы» https://www.belta.by/culture/view/v-natsionalnoj-biblioteke-otkrylsja-vystavochnyj-proekt-vjartanne-posvjaschennyj-muzeju-usadbe-shchorsy-377031-2020/


11.  Планы зеленого градостроительства и улицы с умным светом — что сделано по проекту ПРООН-ГЭФ https://www.belta.by/society/view/plany-zelenogo-gradostroitelstva-i-ulitsy-s-umnym-svetom-chto-sdelano-po-proektu-proon-gef-376960-2020/


10.  В Национальной библиотеке открылся выставочный проект «Вяртанне», посвященный музею-усадьбе «Шчорсы» https://grodnonews.by/news/kultura/v_natsionalnoy_biblioteke_otkrylsya_vystavochnyy_proekt_vyartanne_

posvyashchennyy_muzeyu_usadbe_shchorsy.html?fbclid=IwAR35TYYmXYEBLwWXkeGUVGv8YWi57whMsz4NJGi0atD60hTPjgPgkHlNBaI


 

8. Концерт в костеле Святого Михаила собрал поклонников органной и классической музыки (+видео) http://novgazeta.by/news/obshhestvo/kontsert-v-kostele-svyatogo-mikhaila-sobral-poklonnikov-organnoy-i-klassicheskoy-muzyki-video/


7.  Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/kakie-redkie-ekzemplyary-knig-ih-kollekcii-roda-hreptovichey-mozhno


6. Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/zdanie-cerkvi-kotoroe-pobyvalo-skladom-dlya-zerna-i-sportivnym


5.  Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина» http://www.ctv.by/novosti-grodno-i-grodnenskoy-oblasti/neveroyatnaya-istoriya-o-zhivopisnom-dube-pod-kotorym-adam


4.  Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/unikalnaya-arhitektura-redkoe-knizhnoe-sobranie-simvolichnye-mesta


3. Какой была усадьба графов Хрептовичей, покажут в Национальной библиотеке https://minsknews.by/kakoj-byla-usadba-grafov-hreptovichej-pokazhut-v-naczionalnoj-biblioteke/


 2.  Константин Качан: Если бы не стал художником, это была бы не жизнь, а мучения  

http://www.zviazda.by/ru/news/20200121/1579589942-konstantin-kachan-esli-ne-stal-hudozhnikom-eto-byla-ne-zhizn-mucheniya


1. БОЛЬШОЙ, СВЯТОЙ, ВЕЛЕСОВ, БОРИСОВ… ТОП-10 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КАМНЕЙ БЕЛАРУСИ https://planetabelarus.by/publications/bolshoy-svyatoy-velesov-borisov-top-10-samykh-interesnykh-kamney-belarusi/?fbclid=IwAR1uQlLX_rJ2Q96QmaEDnkWSYkDsDs63c-v8LafjwJb4OjTziGfoS0GRS9U